Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D III SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 19.12.2018 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji Interpelacje, zapytania i wnioski radnych Projekt  uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji  Statutowej Rady Gminy Rewal Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • OGŁOSZENIE   - 19.12.2018r. (środa)  o  godzinie 13:00             w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się III SESJA RADY GMINY REWAL                                                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                               Wanda Szukała - Błachuta                                     - 17.12.2018r. (poniedziałek ) o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rewal                                                                                        

  • Uchwała  Nr II/7/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 45,, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: §1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                                   Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała - Błachuta

  • UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 ) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz .U z 2018 poz.62,1000,1366) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 602,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 655,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 053,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56 492 282,13 zł , w tym: 1) dochody bieżące – 50 454 174,13 zł, 2) dochody majątkowe – 6 038 108,00 zł. § 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44 682 615,95 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 42 800 953,95 zł, 2) wydatki majątkowe – 1 881 662,00 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                                               Przewodnicząca Rady                                            Wanda Szukała - Błachuta