Drukuj

Obwieszczenia

Aktualne obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące obradowania komisji działających w ramach urzędu, godzin przyjmowania interesantów, ewentualnych zmian godzin pracy i wszelkich innych spraw ułatwiających swobodne korzystanie z usług.

 


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • OGŁOSZENIE 27.03. 2018r. (wtorek)  o  godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. dot. LX sesji Rady Gminy 28.03.2018r. (środa)  o  godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LX SESJA RADY GMINY REWAL   Przewodnicząca Rady     Marzena Salamon P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.03.2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku”. a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie opłaty targowej a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy  nieruchomości w Niechorzu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy.   a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 15.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Rewalu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 16.    Projekt  uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy   a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 17.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 18.    Projekt  uchwały w sprawie: podziału Gminy Rewal na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 19. Wolne wnioski i zapytania. 20. Zakończenie obrad.    

  • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W związku dokonaną zmianą uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, którą zmieniono liczbę urzędników w gminach oraz przedłużono termin ich zgłaszania, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie informuje: Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła do dnia 6 kwietnia 2018 r. termin zgłaszania kandydatur na funkcję urzędnika wyborczego we wszystkich gminach. Podstawowymi wymaganiami stawianymi kandydatom jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. Z pozostałymi informacjami dotyczącymi wymagań dotyczących kandydowania, wzoru zgłoszenia (druk), wymaganych dokumentów oraz zakresu zadań urzędników wyborczych można zapoznać się na stronie internetowej pod linkami: https://szczecin.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24263_INFORMACJA_O_ZASADACH_DOKONYWANIA_ZGLOSZEN_KANDYDATOW_NA_FUNKCJE_URZEDNIKA_WYBORCZEGO_ORAZ_O_LICZBIE_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_W_POSZCZEGOLNYCH_GMINACH http://pkw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24486_Informacja_na_temat_urzednikow_wyborczych

  • OGŁOSZENIE   W dniu 22.03.2018 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.   Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Jacek Domański Temat: Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Rewal przekazanej przez Dyrektora Wydziały Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak P-2.1411.69.2018.AZ z dnia 6 marca 2018r. zgodnie z  art. 231 w związku z art. 229 pkt.3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).         

  • Ogłoszenie w dniach: - 13 marca 2018r. (wtorek)  o  godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno –Oświatowej i Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dot. LIX sesji Rady Gminy - 14 marca 2018r. (środa)  o  godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju, dot. LIX sesji Rady Gminy - 15 marca 2018r. (czwartek)  o  godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LIX SESJA RADY GMINY REWAL   Przewodnicząca Rady      Marzena Salamon   P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LIX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 15 marca 2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 4.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022 a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 5.    Wolne wnioski i zapytania. 6.    Zakończenie obrad.

Wszystkie obwieszczenia dostępne są pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/8