Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D III SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 19.12.2018 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji Interpelacje, zapytania i wnioski radnych Projekt  uchwały w sprawie: powołania doraźnej Komisji  Statutowej Rady Gminy Rewal Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2019 Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  • OGŁOSZENIE   - 19.12.2018r. (środa)  o  godzinie 13:00             w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się III SESJA RADY GMINY REWAL                                                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                               Wanda Szukała - Błachuta                                     - 17.12.2018r. (poniedziałek ) o godz. 8:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rewal                                                                                        

  • Uchwała  Nr II/7/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 45,, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: §1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                                                   Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała - Błachuta

  • UCHWAŁA NR II/6/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432 ) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz .U z 2018 poz.62,1000,1366) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 602,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 0,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały § 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 132 655,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 053,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały § 6. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56 492 282,13 zł , w tym: 1) dochody bieżące – 50 454 174,13 zł, 2) dochody majątkowe – 6 038 108,00 zł. § 7. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 44 682 615,95 zł, w tym: 1) wydatki bieżące – 42 800 953,95 zł, 2) wydatki majątkowe – 1 881 662,00 zł. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.                                               Przewodnicząca Rady                                            Wanda Szukała - Błachuta

  • Uchwała Nr II/5/18 Rady  Gminy  Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w  sprawie  powołania Stałych  Komisji  Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania.   Na  podstawie  art. 21  ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :   §1. Powołuje się  Stałe Komisje Rady Gminy o nazwie : Komisja Strategii i Rozwoju. Komisja Społeczno-Oświatowa.   §2. Ustala się  skład osobowy poszczególnych  Komisji:  Komisja Strategii i Rozwoju :  Iwona Zacharczuk                      - Przewodniczący Komisji Paweł Żoła                                   - Wiceprzewodniczący  Komisji Rafał Mielcarek                           - Członek  Komisji Andrzej Brzeziński                      - Członek Komisji Łukasz Tylka                               - Członek Komisji Izabela Kogut                              - Członek Komisji Marcin Ryczko                            - Członek Komisji Agnieszka Tasarz             - Członek Komisji   Komisja Społeczno-Oświatowa : Joanna Lewicka                               - Przewodniczący Komisji Andrzej Brzeziński                          - Wiceprzewodniczący  Komisji Izabela Kogut                                  - Członek  Komisji Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk - Członek Komisji Krzysztof Cepek                              - Członek Komisji Paweł Kaczor                                   - Członek Komisji Małgorzata Witecka                         - Członek Komisji Marcin Ryczko                                - Członek Komisji   §3. Ustala się  zakres  spraw poszczególnych  Komisji : Komisja Strategii i Rozwoju. Wypracowanie stanowiska i opinii w sprawach budżetu Gminy na dany rok. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał Rady dotyczących uchwalenia Budżetu Gminy oraz uchwał okołobudżetowych i zmian budżetu, Współpraca z Radami Sołeckimi w sprawach propozycji zadań rzeczowych do budżetu Gminy na dany rok. Opracowanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz projektów uchwał z tymi sprawozdaniami związanych: półroczne, roczne. Opiniowanie projektów uchwał związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie w danym roku budżetowym. Występowanie z wnioskami i propozycjami do Rady Gminy w sprawach wydatkowania środków z budżetu. Opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania środków przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy. Współpraca z innymi Komisjami i odbywanie wspólnych posiedzeń w sprawach realizacji budżetu i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych. Opiniowanie i rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach mienia komunalnego tj.; nabywania, zbywania, zamiany, podziałów itp., naliczania opłat adiacenckich, udzielanie bonifikat przy sprzedaży. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z problematyką wsi i rolnictwa. Przeprowadzanie kontroli z realizacji zdań związanych z prawidłowością gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki , zakłady i spółki – na zlecenie Rady Gminy, i współpraca w tym zakresie z Komisją Rewizyjną. Odbywanie spotkań z mieszkańcami w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców dotyczących realizacji budżetu Gminy. Wysuwanie propozycji oraz udział w opracowywaniu projektu programu promocji gminy na dany rok budżetowy, opiniowanie środków finansowych oraz ich wydatkowania na działalność związaną z promocją Gminy. Wypracowanie stanowiska i wnioskowanie do rady Gminy w sprawach: promocji Gminy na targach turystycznych , promocji w formie: wydawania folderów, gadżetów, gazetek, stosowania logo Gminy, organizowania imprez kulturalno-sportowych, współpracy ze środkami masowego przekazu. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi sprawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Współpraca z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wydatkowania środków na zadania w tym zakresie. Współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz  Inspektorem ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Rewalu. Czuwanie nad sprawnym przygotowaniem, przebiegiem i zakończeniem sezonu turystycznego przez jednostki i zakłady do tych działań zobowiązane, w tym: przeprowadzanie kontroli w ww. zakresie na zlecenie Rady, ocena stanu wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych, ocena przygotowania plaż. Opiniowanie projektów uchwał o udzielanych z budżetu Gminy dotacjach, subwencjach oraz pomocy publicznej. Opiniowanie projektów Uchwał  w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych ustalanych lub pobieranych przez gminę. Opiniowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządu terytorialnego, współdziałania lub udzielania pomocy innym jednostkom, przystąpienia do związku międzygminnego oraz w innych sprawach – jeśli mogą spowodować konieczność poniesienia wydatków budżetowych lub uszczuplenia dochodów  Gminy.   2. Komisja Społeczno-Oświatowa: Opiniowanie projektów uchwał z zakresu oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, środowiska, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Współpraca z placówkami oświatowymi , kultury i sportu działającymi na terenie Gminy. Przyjmowanie propozycji z poszczególnych placówek pod kątem działalności: dydaktycznej, gospodarczej, organizacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Ocena funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych. Kierowanie poszczególnych propozycji pod obrady sesji. Udział w realizacji reform oświatowych w Gminie, omawianie działalności poszczególnych szkół i przedszkoli. Wnioskowanie do Rady Gminy  o: poprawę warunków pracy oraz pomocy  pracownikom oświaty, realizację i finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów  poszczególnych placówek oświatowych, organizację dowozu dzieci do szkół, realizację inwestycji oświatowych. Współpraca z Pedagogami Szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży . Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi i uczelniami wyższymi – szukanie wspólnych rozwiązań. Współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty i Związkami Zawodowymi. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw związanych z działalnością kulturalną na terenie Gminy tj. : świetlic i muzeum, sezonowych obiektów kultury, prowadzenia działalności  kulturalnej z możliwością wykorzystania  istniejących obiektów. Opiniowanie spraw związanych z gospodarką lokalową . Opiniowanie i rozpatrywanie wydatkowania środków na opiekę społeczną. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawach wydatkowania środków na zadania w tym zakresie. Współpraca z lokalnymi działaczami kultury . Przyjmowanie i opiniowanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań z działalności i wydatkowania środków od  zakładów , jednostek , klubów zajmujących się sportem i turystyką . Współpraca z organizacjami krzewienia kultury fizycznej, sportu, turystyki. Pozyskiwanie inwestorów i sponsorów pod kątem inwestowania w  działalność kulturalno-rozrywkową oraz sportowo-rekreacyjną . Rozszerzanie działalności  uzdrowiskowej . Dbanie o dziedzictwo kulturowe , zabytki znajdujące się na terenie Gminy. Współpraca ze środowiskiem Kościoła , organizacjami kościelnymi . Opiniowanie spraw i wypracowywanie stanowiska w sprawach służby zdrowia i ekologii , analiza wdrożonych programów bezpieczeństwa publicznego. Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości, ładu i porządku, ochrony przeciwpożarowej, zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz gospodarki odpadami  - współpraca w tym zakresie  z samorządami sąsiednimi. Współpraca z placówkami oświatowymi w sprawach propagowania tych idei wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów i imprez tematycznych, współpraca w zakresie prewencji. Współpraca ze służbami realizującymi zadania w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego, ochrony zdrowia i  środowiska: Policją , Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Gminną, Urzędem Morskim, Służbą Zdrowia, Służbą Sanitarną, Ochrony Wybrzeża , Leśną , Ochrony Środowiska i Drogową . Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, działań mających na celu przeciwdziałaniu bezdomności, narkomanii i alkoholizmowi, współpraca w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami  i innymi organizacjami w zakresie funkcjonowania oświaty , kultury i sportu w Gminie.   §4.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.            Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Rewal uchwala,                 co następuje:   §1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie: Łukasz Tylka               – Przewodniczący Komisji Joanna Lewicka           – Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Kaczor              – Członek Komisji Agnieszka Tasarz         – Członek Komisji Zbigniew Rydzyński   – Członek Komisji   §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                   Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.            Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Rewal uchwala,                 co następuje:   §1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk     – Przewodniczący Komisji Iwona Zacharczuk                              – Wiceprzewodniczący Komisji Zbigniew Rydzyński                          – Członek Komisji Krzysztof Cepek                                 – Członek Komisji Małgorzata Witecka                            – Członek Komisji §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodnicząca Rady                                                                                   Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr II/2/18 Rady  Gminy  Rewal z dnia 30 listopada 2018 r.   w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy  Rewal   Na  podstawie  art. 19  ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994,  poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  Rada Gminy uchwala co  następuje :   § 1. Stwierdza się, iż bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu dokonano wyboru:   Radnego Pawła Jerzego Żołę na wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  Rewal.   Radnego Rafała Mielcarka na  wiceprzewodniczącego  Rady Gminy  Rewal.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                             Przewodnicząca Rady Wanda Szukała - Błachuta