Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 29.03.2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku”. a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie opłaty targowej a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie  umowy dzierżawy  nieruchomości w Niechorzu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy.   a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 15.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w Rewalu  oraz odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 16.    Projekt  uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 17.    Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 18.    Projekt  uchwały w sprawie: podziału Gminy Rewal na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 19. Wolne wnioski i zapytania 20. Zakończenie obrad

  •       

  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LIX SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 15 marca 2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 4.    Projekt  uchwały w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 5.    Wolne wnioski i zapytania. 6.    Zakończenie obrad.